make sb blush

make sb blush — вгонять в краску

see also
[put sb to shame]